ජෙරුසලෙම වටලෑම (1187)

විකිපීඩියා වෙතින්
ජෙරුසලෙම වටලෑම
කුරුස යුද්ධයෙ හි කොටසකි
ChristiansBeforeSaladin.jpg
සලදින් සහ ජෙරුසලෙම් ක්‍රිස්තියානුවෝ
දිනය1187 සැප්තැම්බර් 20 සිට ඔක්තෝබර් 2
පිහිටුම
ප්‍රතිඵලය

තීරණාත්මක අයියුබිද් ජයග්‍රහණය

යුද්ධාවතීරයන්
Flag of Kingdom of Jerusalem.svg ජෙරුසලෙම් රාජධානිය Flag of Ayyubid Dynasty.svg අයියුබිද්
ආඥාපතියන් සහ නායකයන්
Armoiries Ibelin.svg ඉබෙලින්හි බේලියන්
Armoiries de Jérusalem.svg ජෙරුසලෙමේ හෙරක්ලියස්
Flag of Ayyubid Dynasty.svg සලදින්
හමුදාමය ප්‍රබලතාවය

නොදනී, 60 impromptu Ibelin knights, plus the city watch of men-at-arms, archers and people recruited into the city`s defence

  • ආසන්න ලෙස 4,000-6,000 පමණ මිනිසුන්ගේ ප්‍රබලතාව

නොදනී, the army primarily made up of the surviving army from the Battle of Hattin and reinforcements gathered from Syria and Egypt.

  • ආසන්න ලෙස 20,000 පමණ මිනිසුන්ගේ ප්‍රබලතාව
අපාතිකයන් සහ හානි
නොදනී නොදනී

ජෙරුසලෙම වටලෑම ජෙරුසලෙම් නගරයේ 1187 සැප්තැම්බර් 20 සිට ඔක්තෝබර් 2 වන දින ඉබෙලින්හි බේලියන් විසින් සලදින් ට ජෙරුසලෙම් නගරය බාර දීම දක්වා පැවති වටලෑමකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජෙරුසලෙම_වටලෑම_(1187)&oldid=312910" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි