ජෙරුසලෙම වටලෑම (1187)

විකිපීඩියා වෙතින්
ජෙරුසලෙම වටලෑම
කුරුස යුද්ධයෙ හි කොටසකි

සලදින් සහ ජෙරුසලෙම් ක්‍රිස්තියානුවෝ
දිනය1187 සැප්තැම්බර් 20 සිට ඔක්තෝබර් 2
පිහිටුම
ප්‍රතිඵලය

තීරණාත්මක අයියුබිද් ජයග්‍රහණය

යුද්ධාවතීරයන්
ජෙරුසලෙම් රාජධානිය අයියුබිද්
ආඥාපතියන් සහ නායකයන්
ඉබෙලින්හි බේලියන්
ජෙරුසලෙමේ හෙරක්ලියස්
සලදින්
හමුදාමය ප්‍රබලතාවය

නොදනී, 60 impromptu Ibelin knights, plus the city watch of men-at-arms, archers and people recruited into the city`s defence

  • ආසන්න ලෙස 4,000-6,000 පමණ මිනිසුන්ගේ ප්‍රබලතාව

නොදනී, the army primarily made up of the surviving army from the Battle of Hattin and reinforcements gathered from Syria and Egypt.

  • ආසන්න ලෙස 20,000 පමණ මිනිසුන්ගේ ප්‍රබලතාව
අපාතිකයන් සහ හානි
නොදනී නොදනී

ජෙරුසලෙම වටලෑම ජෙරුසලෙම් නගරයේ 1187 සැප්තැම්බර් 20 සිට ඔක්තෝබර් 2 වන දින ඉබෙලින්හි බේලියන් විසින් සලදින් ට ජෙරුසලෙම් නගරය බාර දීම දක්වා පැවති වටලෑමකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජෙරුසලෙම_වටලෑම_(1187)&oldid=614004" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි