ජීව විද්‍යාත්මක පලිබෝධ නාශක

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජීව විද්‍යාත්මක පලිබෝධ නාශක, (ඉංග්‍රීසි:  Biopesticides, 'biological pesticides') යනු පළිබෝධ පාලනයට ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රම භාවිතා කීරීමේ ක්‍රමවේදයයි.