ජාගුන්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ජාගුන්
කුඩා ජාගුන් ගලක්.
General
Category Nesosilicates
රසායනික සූත්‍රය zirconium silicate ZrSiO4
Strunz classification 09.AD.30
Crystal symmetry Tetragonal ditetragonal dipyramidal
H-M symbol: (4/m 2/m 2/m)
Space group: I 41/amd
Unit cell a = 6.607(1) Å, c = 5.982(1) Å; Z=4
Identification
පාට / පැහැය Reddish brown, yellow, green, blue, gray, colorless; in thin section, colorless to pale brown
Crystal habit tabular to prismatic crystals, irregular grains, massive
Crystal system Tetragonal
Twinning On {101}
Cleavage indistinct, on {110} and {111}
Fracture Conchoidal to uneven
Tenacity Brittle
Mohs scale hardness 7.5
Luster Vitreous to adamantine; greasy when metamict.
Streak White
Diaphaneity Transparent to opaque
Specific gravity 4.6–4.7
Optical properties Uniaxial (+)
Refractive index nω = 1.925–1.961
nε = 1.980–2.015, 1.75 when metamict
Birefringence δ = 0.047–0.055
Pleochroism Weak
Fusibility Infusible
Solubility Insoluble
Other characteristics Fluorescent and radioactive, may form pleochroic halos
References [1][2][3][4]
  1. Anthony, John W.; Bideaux, Richard A.; Bladh, Kenneth W. and Nichols, Monte C., ed. "Zircon" (PDF). Handbook of Mineralogy. II (Silica, Silicates). Chantilly, VA, US: Mineralogical Society of America. ISBN 0962209716. http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/zircon.pdf. 
  2. Zircon. Mindat
  3. Zircon. Webmineral
  4. Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis, 1985, Manual of Mineralogy, 20th ed., ISBN 0-471-80580-7
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජාගුන්&oldid=285759" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි