ජපානයේ පරිපාලන කොට්ඨාස

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ජපානයේ
පරිපාලන කොට්ඨාස
Prefectural
ප්‍රාන්ත
Sub-prefectural
Municipal
Sub-municipal

ජපානයේ පරිපාලන කොට්ඨාස.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]