ජනගහනය අනුව ඕස්ට්‍රේලියානු නගර ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රධාන නගර සිතියම.

මෙම ජනගහනය අනුව ඔස්ට්‍රේලියානු නගර ලැයිස්තුව සකසා අැත්තේ ඔස්ට්‍රේලියානු සංගණන බියුරෝව මගින් ඒක්නෙකට වෙනස් නිර්නායක කිහිපයක් භාවිතා කිරීමෙනි. පළමුව, ඔවුන් ප්‍රධාන අගනගරයන් හා අාශ්‍රිත නගර සැලකිල්ලට ගෙන අැත. දෙවනු වගුවේ දක්වා අැත්තේ විශාල ගම්බද නගර හා පාලන අායතනසැලක්ල්ලට ගත් කල අැති අගයන්ය.

ජනගහනය අනුව විශාල නගර හා තදාසන්න ප්‍රදේශ (GCCSA) / සැලකියයුතු නාගරික ප්‍රදේශ (SUA)[සංස්කරණය]

සෑම අගනගරයක්ම , ඒයටම අයක් වූ ප්‍රධාන නාගරික හා තදාසන්න ප්‍රද‌ේශයකින් සමන්විතය (GCCSA), මෙම ප්‍රද‌ේශ, ඔසට්‍රේලියානු සංඛ්‍යාලේඛන බියුර‌ෝව (ABS) මගින් නම්කරන විශාල සමාජ හා ආර්ථික තත්ත්ව නිර්ණායකයන්ට අදාලව නිර්ණය කරනු ලබයි[1]. These correspond to the more common and international usage of metropolitan areas. Significant Urban Areas are similarly defined but include population centres which are not capital cities. In Australia the population of the GCCSA/SUA is the most-often quoted figure for that city's population. The following ranks GCSSAs and SUAs which are not included within the GCCSAs with populations of over 30,000.

Greater Capital City Statistical Areas are in bold, the remainder are Significant Urban Areas.

Rank GCCSA/SUA State/Territory June 2016[2]
population
Percentage of
national population
1 සිඩ්නි නව දකුණු වේල්සය 5,029,768 20.74%
2 මෙල්බර්න් වික්ටෝරියා 4,725,316 19.24%
3 බ්‍රිස්බේන් ක්වීන්ලන්තය 2,360,241 9.74%
4 පර්ත් බටහිර ඔස්ට්‍රේලියාව 2,022,044 8.56%
5 අැඩිලේඩ් දකුණු ඔස්ට්‍රේලියාව 1,324,279 5.50%
6 Gold CoastTweed Heads ක්වීන්ලන්තය 646,983 2.64%
7 NewcastleMaitland නව දකුණු වේල්සය 436,171 1.81%
8 CanberraQueanbeyan Australian Capital Territory/New South Wales 435,019 1.80%
9 Sunshine Coast Queensland 317,404 1.27%
10 Wollongong නව දකුණු වේල්සය 295,669 1.23%
11 Hobart Tasmania 224,462 0.92%
12 Geelong Victoria 192,393 0.79%
13 Townsville Queensland 178,864 0.76%
14 Cairns Queensland 150,041 0.62%
15 Darwin Northern Territory 145,916 0.60%
16 Toowoomba Queensland 114,024 0.48%
17 Ballarat Victoria 101,588 0.42%
18 Bendigo Victoria 95,587 0.39%
19 AlburyWodonga නව දකුණු වේල්සය 90,576 0.37%
20 Launceston Tasmania 86,335 0.36%
21 Mackay Queensland 80,755 0.35%
22 Rockhampton Queensland 78,795 0.33%
23 Bunbury Western Australia 74,113 0.32%
24 Bundaberg Queensland 70,310 0.29%
25 Coffs Harbour New South Wales 70,134 0.29%
26 Wagga Wagga New South Wales 55,960 0.23%
27 Hervey Bay Queensland 52,806 0.22%
28 MilduraWentworth Victoria/New South Wales 50,998 0.21%
29 SheppartonMooroopna Victoria 50,693 0.21%
30 Ellenbrook Western Australia 47,499 0.21%
31 Port Macquarie නව දකුණු වේල්සය 46,247 0.19%
32 GladstoneTannum Sands Queensland 45,086 0.20%
33 Tamworth New South Wales 41,978 0.18%
34 TraralgonMorwell Victoria 41,333 0.17%
35 Orange New South Wales 39,755 0.17%
36 BowralMittagong New South Wales 38,762 0.16%
37 Geraldton Western Australia 38,289 0.16%
38 Busselton Western Australia 37,596 0.15%
39 Dubbo New South Wales 37,125 0.15%
40 NowraBomaderry New South Wales 36,720 0.15%
41 Bathurst New South Wales 36,013 0.15%
42 WarragulDrouin Victoria 35,353 0.14%
43 Warrnambool Victoria 34,618 0.14%
44 Albany Western Australia 33,915 0.14%
45 KalgoorlieBoulder Western Australia 30,682 0.13%
46 Devonport Tasmania 30,058 0.13%

ජනගහනය අනුව විශාලතම නගර 50[සංස්කරණය]

Urban Centres are defined by the Australian Bureau of Statistics as being a population cluster of 1,000 or more people. For statistical purposes, people living in Urban Centres are classified as urban. The figures below represent the populations of the contiguous built-up areas of each city; with State and territory capitals in bold. These figures are only updated every census, as the ABS does not render population projections for Urban Centres, and as such can only be as up-to-date as the most recent census year.

Rank
(2016)
Urban Centre Estimated resident population SA1/GCCSA
(if part of larger statistical area)
Ranking in state or territory, 2016
සැකිල්ල:CensusAU සැකිල්ල:CensusAU සැකිල්ල:CensusAU ACT NSW NT Qld SA Tas WA Vic
Steady 1 සිඩ්නි 4,321,535 [3] 3,908,642 [4] 3,641,422 [5] Sydney 1
Steady 2 ම‌ෙල්බන් 4,196,198 [6] 3,707,530 [7] 3,371,888 [8] Melbourne 1
Steady 3 බ්‍රිස්බන් 2,054,614 [9] 1,874,427 [10] 1,676,389 [11] Brisbane 1
Steady 4 පර්ත් 1,874,578 [12] 1,627,576 [13] 1,256,035 [14] Perth 1
Steady 5 ඇඩිල‌ේඩි 1,165,632 [15] 1,103,979 [16] 1,040,719 [17] Adelaide 1
Steady 6 Gold CoastTweed Heads 600,335 [18][19] 533,660 [20][21] 454,436 [22][23] Brisbane 2 2
Steady 7 CanberraQueanbeyan 431,668 [24][25] 391,474 [26][27] 356,120 [28][29] Canberra 1 3
Steady 8 Newcastle 322,278 [30] 308,308 [31] 288,732 [32] Sydney 4
Steady 9 Central Coast 307,742 [33] 297,713 [34] 282,726 [35] Sydney 5
Steady 10 Wollongong 261,896 [36] 245,942 [37] 234,482 [38] Sydney 6
Steady 11 Sunshine Coast 243,377 [39] 209,263 [40] 184,662 [41] Brisbane 3
Steady 12 Hobart 178,009 [42] 170,975 [43] 128,557 [44] Hobart 1
Steady 13 Townsville 168,729 [45] 157,748 [46] 128,808 [47] Townsville 4
Steady 14 Geelong 157,104 [48] 143,291 [49] 137,220 [50] Melbourne 2
Steady 15 Cairns 144,730 [51] 133,893 [52] 98,349 [53] Cairns 5
Steady 16 Darwin 118,456 [54] 103,016 [55] 89,905 [56][57] Darwin 1
Steady 17 Toowoomba 100,032 [58] 96,597 [59] 95,265 [60] Brisbane 6
Steady 18 Ballarat 93,759 [61] 85,935 [62] 78,221 [63] 3
Steady 19 Bendigo 92,379 [64] 82,794 [65] 76,051 [66] 4
Steady 20 AlburyWodonga 83,104 [67][68] 77,232 [69][70] 73,497 [71][72] 7 5
Increase 21 Maitland 78,015 [73] 67,132 [74] 61,431 [75] 8
සැකිල්ල:Loss 22 Mackay 75,710 [76] 74,219 [77] 66,874 [78] 7
සැකිල්ල:Loss 23 Launceston 75,329 [79] 74,085 [80] 71,395 [81] 2
Steady 24 Bunbury 71,090 [82] 64,385 [83] 54,482 [84] 2
Steady 25 Rockhampton 61,214 [85] 61,724 [86] 60,827 [87] 8
Increase 26 Melton 54,456 [88] 45,624 [89] 35,490 [90] Melbourne 6
Steady 27 Hervey Bay 52,073 [91] 48,680 [92] 41,225 [93] 9
සැකිල්ල:Loss 28 Bundaberg 50,148 [94] 49,750 [95] 46,961 [96] 10
සැකිල්ල:Loss 29 Wagga Wagga 48,263 [97] 46,913 [98] 46,735 [99] 9
Steady 30 Coffs Harbour 48,225 [100] 45,580 [101] 26,353 [102] 10
Steady 31 SheppartonMooroopna 46,199 [103] 42,741 [104] 38,773 [105] 7
Steady 32 Port Macquarie 44,814 [106] 41,491 [107] 39,219 [108] 11
Increase 33 Orange 37,182 [109] 34,992 [110] 31,544 [111] 12
Increase 34 MilduraBuronga 35,598 [112][113] 33,432 [114][115] 30,823 [116][117] 13 8
Increase 35 Sunbury 34,425 [118] 33,062 [119] 29,566 [120] Melbourne 9
Increase 36 Dubbo 34,339 [121] 32,327 [122] 30,574 [123] 14
සැකිල්ල:Loss 37 Tamworth 33,885 [124] 36,131 [125] 33,475 [126] 15
Increase 38 Bathurst 33,587 [127] 31,294 [128] 28,992 [129] 17
සැකිල්ල:Loss 39 Gladstone 33,418 [130] 32,073 [131] 28,808 [132] 11
Steady 40 Geraldton 31,982 [133] 31,349 [134] 27,420 [135] 3
Increase 41 NowraBomaderry 30,853 [136] 27,988 [137] 27,478 [138] 18
Steady 42 Warrnambool 30,709 [139] 29,284 [140] 28,150 [141] 10
සැකිල්ල:Loss 43 KalgoorlieBoulder 29,875 [142] 30,840 [143] 28,242 [144] 4
Increase 44 Albany 29,373 [145] 26,643 [146] 25,196 [147] 5
සැකිල්ල:Loss 45 Lismore 27,569 [148] 27,474 [149] 27,069 [150] 19
Increase 46 Gawler 26,472 [151] 23,957 [152] 20,006 [153] 2
සැකිල්ල:Loss 47 Mount Gambier 26,148 [154] 25,199 [155] 23,494 [156] 3
සැකිල්ල:Loss 48 Traralgon 25,485 [157] 24,590 [158] 21,960 [159] 11
Increase 49 Busselton 25,329 [160] 21,407 [161] 15,386 [162] 6
සැකිල්ල:Loss 50 Alice Springs 23,726 [163] 24,208 [164] 21,622 [165] 2

භූමි ප්‍රද‌ේශ අනුව විශාලම ප්‍රාද‌ේශීය පාලන ප්‍රද‌ේශ 30[සංස්කරණය]

Local government areas are the main units of local government in Australia. They may be termed cities, shires, councils or other names, and all function similarly. Brisbane, which covers multiple LGAs, is the only state capital city with a local government area covering a significant portion of its urban area. Other capital cities are serviced by LGAs which cover a much smaller proportion of their total urban areas. A New South Wales review of local government areas resulted in various amalgamations of local government authorities in the state, reflected below. Where marked a new, the local government authority did not exist in this format at the සැකිල්ල:CensusAU and the population is based on an amalgamation of 2015 Australian Bureau of Statistics population figures.[166]

The following table lists local government areas ranked by order based on the estimated population as sourced from the සැකිල්ල:CensusAU.

Rank
(2016)
Local government area Estimated resident population Statistical Division/
District
Ranking in state, 2016
සැකිල්ල:CensusAU සැකිල්ල:CensusAU Qld NSW WA Vic
Steady 1 City of Brisbane 1,131,156 [167] 1,041,839 [168] Brisbane 1
Steady 2 City of Gold Coast 555,721 [169] 494,501 [170] Gold Coast 2
Steady 3 Moreton Bay Region 425,302 [171] 378,045 [172] Brisbane 3
new 4 Canterbury-Bankstown Council 346,302 [173] 350,983 [174] Sydney 1
සැකිල්ල:Loss 5 City of Blacktown 336,962 [175] 301,099 [176] Sydney 2
new 6 Central Coast Council 327,736 [177] 331,007 [178] Central Coast 3
සැකිල්ල:Loss 7 City of Logan 303,386 [179] 278,050 [180] Brisbane 4
සැකිල්ල:Loss 8 City of Casey 299,301 [181] 252,382 [182] Melbourne 1
සැකිල්ල:Loss 9 Sunshine Coast Region 294,367 [183] 306,909 [184] Sunshine Coast 5
new 10 Northern Beaches Council 252,878 [185] 263,413 [186] Sydney 4
new 11 City of Parramatta Council 226,149 [187] 215,925 [188] Sydney 5
සැකිල්ල:Loss 12 City of Greater Geelong 233,429 [189] 210,875 [190] Geelong 2
සැකිල්ල:Loss 13 City of Stirling 210,208 [191] 195,702 [192] Perth 1
සැකිල්ල:Loss 14 Sutherland Shire 218,464 [193] 210,863 [194] Sydney 6
15 City of Wyndham 217,122 [195] 161,575 [196] Melbourne 3
new 16 Cumberland Council 216,079 [197] 219,147 [198] Sydney 7
17 City of Sydney 208,374 [199] 169,505 [200] Sydney 8
සැකිල්ල:Loss 18 City of Liverpool 204,326 [201] 180,143 [202] Sydney 9
සැකිල්ල:Loss 19 City of Wollongong 203,630 [203] 205,231 [204] Illawarra 10
සැකිල්ල:Loss 20 City of Fairfield 198,817 [205] 198,301 [206] Sydney 11
21 City of Whittlesea 197,491 [207] 154,880 [208] Melbourne 4
22 City of Hume 197,376 [209] 167,562 [210] Melbourne 5
සැකිල්ල:Loss 23 City of Lake Macquarie 197,371 [211] 189,006 [212] Newcastle 12
සැකිල්ල:Loss 24 City of Penrith 196,066 [213] 178,467 [214] Sydney 13
සැකිල්ල:Loss 25 City of Brimbank 194,319 [215] 182,735 [216] Melbourne 6
26 City of Ipswich 193,733 [217] 166,904 [218] Brisbane 6
27 City of Wanneroo 188,212 [219] 152,077 [220] Perth 2
සැකිල්ල:Loss 28 City of Townsville 186,757 [221] 174,492 [222] Northern 7
Steady 29 City of Monash 182,618 [223] 169,280 [224] Melbourne 7
new 30 Inner West Council 182,043 [225] Sydney 14

Apart from the City of Brisbane, the populations of the central local government areas in other capitals is relatively small. As at 2015,[166] Melbourne had 128,980, Darwin 82,912, Hobart 50,714, Adelaide 23,169 and Perth 21,092. Generally speaking, there are many suburban local government areas in most Australian capitals that are significantly larger in population than the central business district local government area.

මූලාශ්‍රයන්[සංස්කරණය]

 1. http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/3218.0Main+Features12016?OpenDocument
 2. http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/3218.0Main+Features12016?OpenDocument
 3. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Sydney". 2016 Census QuickStats. Retrieved 10 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 4. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Sydney". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 5. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Sydney". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 6. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Melbourne". 2016 Census QuickStats. Retrieved 10 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 7. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Melbourne". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 8. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Melbourne". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 9. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Brisbane". 2016 Census QuickStats. Retrieved 10 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 10. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Brisbane". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 11. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Brisbane". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 12. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Perth (WA)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 13. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Perth (WA)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 14. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Perth (WA)". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 15. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Adelaide". 2016 Census QuickStats. Retrieved 10 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 16. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Adelaide". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 17. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Adelaide". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 18. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Gold Coast - Tweed Heads (Gold Coast Part)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 10 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 19. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Gold Coast - Tweed Heads (Tweed Heads Part)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 10 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 20. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Gold Coast – Tweed Heads (Gold Coast Part)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 21. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Gold Coast – Tweed Heads (Tweed Heads Part)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 22. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Gold Coast". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 23. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Tweed Heads". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 24. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Canberra – Queanbeyan (Canberra Part)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 25. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Canberra – Queanbeyan (Queanbeyan Part)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 26. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Canberra – Queanbeyan (Canberra Part)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 27. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Canberra – Queanbeyan (Queanbeyan Part)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 28. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Canberra". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 29. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Queanbeyan". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 30. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Newcastle". 2016 Census QuickStats. Retrieved 11 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 31. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Newcastle". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 32. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Newcastle". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 33. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Central Coast". 2016 Census QuickStats. Retrieved 11 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 34. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Central Coast". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 35. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Central Coast". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 36. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Wollongong". 2016 Census QuickStats. Retrieved 11 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 37. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Wollongong". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 38. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Wollongong". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 39. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Sunshine Coast". 2016 Census QuickStats. Retrieved 11 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 40. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Sunshine Coast". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 41. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Sunshine Coast". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 42. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Hobart". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 43. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Hobart". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 44. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Hobart". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 45. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Townsville". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 46. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Townsville". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 47. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Townsville". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 48. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Geelong". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 49. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Geelong". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 50. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Geelong". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 51. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Cairns". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 52. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Cairns". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 53. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Cairns". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 54. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Darwin". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 55. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Darwin". 2011 Census QuickStats. Retrieved 4 January 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 56. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Darwin". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 57. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Palmerston". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 58. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Toowoomba". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 59. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Toowoomba". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 60. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Toowoomba". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 61. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Ballarat". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 62. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Ballarat". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 63. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Ballarat". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 64. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Bendigo". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 65. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Bendigo". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 66. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Bendigo". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 67. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Albury – Wodonga (Albury Part)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 68. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Albury – Wodonga (Wodonga Part)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 69. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Albury – Wodonga (Albury Part)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 70. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Albury – Wodonga (Wodonga Part)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 71. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Albury – Wodonga (Albury Part)". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 72. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Albury – Wodonga (Wodonga Part)". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 73. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Maitland (NSW)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 74. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Maitland (NSW)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 75. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Maitland (NSW)". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 76. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Mackay". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 77. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Mackay". 2011 Census QuickStats. Retrieved 1 January 2014. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 78. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Mackay". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 79. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Launceston". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 80. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Launceston". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 81. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Launceston". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 82. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Bunbury". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 83. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Bunbury". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 84. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Bunbury". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 85. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Rockhampton". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 86. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Rockhampton". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 87. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Rockhampton". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 88. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Melton". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 89. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Melton". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 90. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Melton". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 91. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Hervey Bay". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 92. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Hervey Bay". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 93. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Hervey Bay". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 94. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Bundaberg". 2016 Census QuickStats. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 95. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Bundaberg". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 96. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Bundaberg". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 97. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Wagga Wagga". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 98. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Wagga Wagga". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 99. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Wagga Wagga". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 100. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Coffs Harbour". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 101. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Coffs Harbour". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 102. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Coffs Harbour". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 103. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Shepparton – Mooroopna". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 104. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Shepparton – Mooroopna". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 105. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Shepparton – Mooroopna". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 106. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Port Macquarie". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 107. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Port Macquarie". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 108. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Port Macquarie". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 109. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Orange". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 110. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Orange". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 111. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Orange". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 112. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Mildura – Buronga (Mildura Part)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 113. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Mildura – Buronga (Buronga Part)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 114. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Mildura – Buronga (Mildura Part)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 115. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Mildura – Buronga (Buronga Part)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 116. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Mildura". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 117. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Buronga". 2006 Census QuickStats. Retrieved 1 January 2014.
 118. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Sunbury". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 119. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Sunbury". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 120. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Sunbury". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 121. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Dubbo". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 122. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Dubbo". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 123. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Dubbo". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 124. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Tamworth". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 125. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Tamworth". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 126. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Tamworth". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 127. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Bathurst". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 128. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Bathurst". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 129. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Bathurst". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 130. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Gladstone". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 131. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Gladstone". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 132. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Gladstone". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 133. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Geraldton". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 134. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Geraldton". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 135. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Geraldton". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 136. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Nowra – Bomaderry". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 137. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Nowra – Bomaderry". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 138. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Nowra – Bomaderry". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 139. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Warrnambool". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 140. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Warrnambool". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 141. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Warrnambool". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 142. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Kalgoorlie – Boulder". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 143. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Kalgoorlie – Boulder". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 144. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Kalgoorlie – Boulder". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 145. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Albany". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 146. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Albany". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 147. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Albany". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 148. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Lismore". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 149. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Lismore". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 150. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Mackay". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 151. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Gawler". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 152. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Gawler". 2011 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 153. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Gawler". 2006 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017.
 154. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Mount Gambier". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 155. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Mount Gambier". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 156. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Mount Gambier". 2006 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012.
 157. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Traralgon". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 158. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Traralgon". 2011 Census QuickStats. Retrieved 31 December 2013. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 159. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Traralgon". 2006 Census QuickStats. Retrieved 31 December 2013.
 160. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Busselton". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 161. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Busselton". 2011 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 162. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Busselton". 2006 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017.
 163. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Alice Springs". 2016 Census QuickStats. Retrieved 17 November 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 164. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Alice Springs". 2011 Census QuickStats. Retrieved 1 January 2014. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 165. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Alice Springs". 2006 Census QuickStats. Retrieved 1 January 2014.
 166. 166.0 166.1 "3218.0 – Regional Population Growth, Australia, 2014–15". Australian Bureau of Statistics. Retrieved 29 September 2016.
 167. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Brisbane (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 168. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Brisbane (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 169. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Gold Coast (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 170. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Gold Coast (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 171. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Moreton Bay (R)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 172. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Moreton Bay (R)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 173. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Campbelltown (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 174. "Canterbury-Bankstown Council". Stronger Councils. Government of New South Wales. 12 May 2016. Retrieved 14 May 2016.
 175. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Blacktown (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 176. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Blacktown (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 177. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Central Coast (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 178. "Central Coast Council". Stronger Councils. Government of New South Wales. 12 May 2016. Retrieved 14 May 2016.
 179. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Logan (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 180. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Logan (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 181. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Casey (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 182. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Casey (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 183. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Sunshine Coast (R)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 184. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Sunshine Coast (R)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 185. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Northern Beaches (A)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 186. "Northern Beaches Council". Stronger Councils. Government of New South Wales. 12 May 2016. Retrieved 12 May 2016.
 187. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Parramatta (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 188. "City of Parramatta Council". Stronger Councils. Government of New South Wales. 12 May 2016. Retrieved 15 May 2016.
 189. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Greater Geelong (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 190. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Greater Geelong (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 191. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Stirling (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 192. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Stirling (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 193. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Sutherland Shire (A)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 194. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Sutherland Shire (A)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 195. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Wyndham (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 196. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Wyndham (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 6 August 2014. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 197. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Cumberland (A)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 198. "Cumberland Council". Stronger Councils. Government of New South Wales. 12 May 2016. Retrieved 13 May 2016.
 199. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Sydney (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 200. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Sydney (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 201. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Liverpool (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 202. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Liverpool (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 203. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Wollongong (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 204. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Wollongong (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 205. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Fairfield (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 206. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Fairfield (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 207. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Whittlesea(C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 208. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Whittlesea(C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 209. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Hume (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 210. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Hume (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 211. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Lake Macquarie (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 212. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Lake Macquarie (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 213. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Penrith (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 214. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Penrith (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 215. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Brimbank (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 216. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Brimbank (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 217. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Ipswich (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 218. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Ipswich (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 219. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Wanneroo (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 220. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Wanneroo (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 221. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Townsville (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 222. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Townsville (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 223. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Monash (C)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 224. Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Monash (C)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 8 December 2012. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න
 225. Australian Bureau of Statistics (27 June 2017). "Inner West (A)". 2016 Census QuickStats. Retrieved 5 July 2017. විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න