ග්වන්ටානමෝ බේ රැඳවුම් කඳවුර

විකිපීඩියා වෙතින්

කියුබාවෙන් බදුගත් ග්වන්ටානමෝ බේ නාවික කඳවුර තුල පිහිටි ඇ.එ.ජ. රැඳවුම් කඳවුරකි.

Tents where visiting lawyers, human rights observers, and reporters were to stay when watching or participating in the Military Commissions.