ග්වන්ටානමෝ බේ රැඳවුම් කඳවුර

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කියුබාවෙන් බදුගත් ග්වන්ටානමෝ බේ නාවික කඳවුර තුල පිහිටි ඇ.එ.ජ. රැඳවුම් කඳවුරකි.

Tents where visiting lawyers, human rights observers, and reporters were to stay when watching or participating in the Military Commissions.