ගවේෂණාත්මක පත්‍රකලාවේදනයේ - ප්‍රතිඵල

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ගවේෂණාත්මක පත්‍රකලාවේදනයේ - ප්‍රතිඵල


ගවේෂනාත්මක පත්‍රකලාවේදනයේ දී අධාල පුද්ගලයන්ට බලපානු ලබන ප්‍රතිඵල. - අධිචෝදනා වලට ලක්වීමට සහ වරදකරු වීම. - රැකියාව අහිමි වීම. - වෘත්තිමය පිළිගැනිම අහිමි වීම. - දඩ නියම වීම. - පුද්ගලික සහ වෘත්තියට කීර්තිය අහිමි වීම. - පවුලේ සාමාජිකයන්ට වන බලපෑම.


සමාජයට බලපාන ප්‍රතිථිල.

ආයතන ප්‍රතපත්තින් සංශෝධනනය. - නිති ප්‍රතිසංස්කරණය.