ගල්නෑව පුස්තකාල නැණසල

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ පිහිටි ගල්නෑව ප්‍රාෙද්ශීය සභාව මඟින් ගල්නෑව පුස්තකාල නැණසල පවත්වාෙගන යනු ලබයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගල්නෑව_පුස්තකාල_නැණසල&oldid=469967" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි