කොල්හපූර් දිස්ත්‍රික්කය

විකිපීඩියා වෙතින්
කොල්හපූර් දිස්ත්‍රික්කය
कोल्हापूर जिल्हा
මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයෙහි දිස්ත්‍රික්කය
මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයෙහි කොල්හපූර් දිස්ත්‍රික්කයෙහි පිහිටුම
මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයෙහි කොල්හපූර් දිස්ත්‍රික්කයෙහි පිහිටුම
රටඉන්දියාව
ප්‍රාන්තයමහාරාෂ්ට්‍ර
පරිපාලනමය කොට්ඨාශයපූනේ කොට්ඨාශය
මූලස්ථානයකොල්හපූර්
ටහ්සිර්1. කාගල්, 2. කාර්වීර්, 3. බුදර්ගාද්, 4. පංහාලා, 5. ගාධින්ග්ලාජ්, 6. ෂිරොල්, 7. හත්කානන්ගල්, 8. ආජරා, 9. චන්ඩ්ගාඩ්, 10. ගගන්බාවදා, 11. රාධානගරී, 12. ෂහුවදී
රජය
 • ලෝක් සභා මැතිවරණ කොට්ඨාශ1. කොල්හපූර්, 2. හත්කානන්ගල් ( සංග්ලී දිස්ත්‍රික්කය සමග හවුලේ), (මැතිවරණ කොමිසම වෙබ්අඩවිය පදනම් කොට)
සරිය
 • සම්පූර්ණ7,685 කිමී2 (2,967 සතරැස් සැත)
ජනගහණය(2011)
 • සම්පූර්ණ3,874,015
 • ඝණත්වයBad rounding here500/කිමී2 (Bad rounding here1,300/වර්ග සැත)
ජනවිකාස
 • සාක්ෂරතාව82.9%
 • ස්ත්‍රී-පුරුෂ අනුපාතය953
ප්‍රධාන මහාමාර්ගNH-4, NH-204
වෙබ් අඩවිය[kolhapur.gov.in නිල වෙබ් අඩවිය]