කොන්ග්‍රස් පුස්තකාල වර්ගීකරණය

විකිපීඩියා වෙතින්

කොන්ග්‍රස් පුස්තකාල වර්ගීකරණය (ඉංග්‍රීසි:  Library of Congress Classification, LCC) යනු ඇමෙරිකාවේ කොන්ග්‍රස් පුස්තකාලය විසින් භාවිතයට ගෙන ආ පුස්තකාල වර්ගීකරණ පද්ධතියක් වේ.

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

නිර්මාණය සහ සංවිධානය[සංස්කරණය]

LCC, Library of Congress Control Number (LCCN) සමඟ පටලවා නොගත යුතුය.[lower-alpha 1] කොන්ග්‍රස් පුස්තකාල වර්ගීකරණය, Library of Congress Subject Headings සමඟ ගත් විට ද වෙනස් කම් පවතියි.[lower-alpha 2]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

සටහන්[සංස්කරණය]

  1. LCCN also covers authors, which LCC does not. For authors (people), the letter 'n' accompanies the number, and they too define URLs in a parallel catalog, such as "n83160096" and "http://lccn.loc.gov/n83160096". (So LCCN may be called alphanumeric.)
  2. LCSH too is developed by the Library and assigns alphanumeric IDs. A closer look at this example shows refinements defined in 2004, 2007, and 2009. LCSH: Boarding schools.

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]