කොටලිගොඩ ග්‍රාමීය රෝහල

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කොටලිගොඩ ග්‍රාමීය රෝහල, ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි රජයේ රෝහලකි.