කළුතර පාසල් නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
 • සී.ඩබ්.ඩබ් කන්නන්ගර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය , මතුගම
 • ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලය, මතුගම
 • ශාන්තමේරී මහා විද්‍යාලය ,මතුගම
 • කළුතර විද්‍යාලය,කළුතර
 • කළුතර බාලිකා විද්‍යාලය, කළුතර
 • ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය, පානදුර
 • ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා මහා විද්‍යාලය, පානදුර
 • බෞද්ධාලෝක මහා විද්‍යාලය, වෑකඩ, පානදුර
 • ඊ.ඩබ්.අදිකාරම් මහා විදුහල මතුගම
 • වාද්දුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • බණ්ඩාරගම ජාතික පාසල
 • සද්ධාතිස්ස ජාතික පාසල,බණ්ඩාරගම
 • පානදුර බාලිකා මහා විද්‍යාලය
 • මහානාම විද්‍යාලය, වළාන, පානදුර
 • අගමැති බාලිකා විද්‍යාලය, පානදුර
 • තිස්ස මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • තක්ෂිලා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හොරණ
 • ශ්‍රීපාලි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හොරණ
 • ඥාණෝදය මධ්‍ය විද්‍යාලය, කළුතර
 • අල්හම්බ්රා මහා විද්‍යාලය, ධර්ගා නගරය
 • ප්‍රධාන ජාතික පාසල, ධර්ගා නගරය
 • මිරිස්වත්ත ජාතික පාසල, දොඩන්ගොඩ
 • ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය, පානදුර
 • සහිරා විද්‍යාලය, ධර්ගා නගරය
 • පොතුවිල මහා විද්‍යාලයය,පොතුවිල
 • රාජකීය ව්ද්‍යාලය,පානදුර
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කළුතර_පාසල්_නාමාවලිය&oldid=514359" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි