කඩුගන්නාව නගර සභාව

විකිපීඩියා වෙතින්

කඩුගන්නාව නගර සභාව

සභික ධුර සංඛ්‍යාව- 15 කොට්ඨාශ සංඛ්‍යාව - 9 ජනගහනය - 14717 පවුල් සංඛ්‍යාව - 3654 කාන්තාවන් - 7643 පුරුෂ - 7074

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කඩුගන්නාව_නගර_සභාව&oldid=480127" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි