ඕක්නෙයි මහා භූමිප්‍රදේශය

විකිපීඩියා වෙතින්

මහා භූමි ප්‍රදේශය යනු ස්කොට්ලන්තයෙහි ඕක්නෙයිහී ප්‍රධාන දූපත වෙයි.