ඔස්ට්‍රේලියානු ඉංග්‍රීසි

විකිපීඩියා වෙතින්

ඔස්ට්‍රේලියා භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි බස ඔස්ට්‍රේලියානු ඉංග්‍රීසි නම් වේ. මෙය ඉංග්‍රීසි බසේ ප්‍රධාන උප භාෂාවකි.