ඔක්ස්ෆර්ඩ් (බහුරුත්හරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්

ඔක්ස්ෆර්ඩ් යනු එන්ගලන්තයේ නගරයක් වෙයි.

ඔක්ස්ෆර්ඩ් යන්න මගින් පහත දෑ ද අදහස් විය හැකිය:

ස්ථාන[සංස්කරණය]

එන්ගලන්තය[සංස්කරණය]

ඕස්ට්‍රේලියාව[සංස්කරණය]

කැනඩාව[සංස්කරණය]

නවසීලන්තය[සංස්කරණය]

ඇමෙරිකාව[සංස්කරණය]

වෙනත් ස්ථාන[සංස්කරණය]

ජනයා[සංස්කරණය]

කලාව, විනෝදාස්වාදය සහ මාධ්‍යය[සංස්කරණය]

සන්නාම සහ ව්‍යාපාර[සංස්කරණය]

ඇඳුම් පැලඳුම්[සංස්කරණය]

අධ්‍යාපනික ආයතන[සංස්කරණය]

ශාක සහ සත්ත්ව විශේෂ[සංස්කරණය]

භාෂාව[සංස්කරණය]

ආගම[සංස්කරණය]

  • Oxford Group, a 20th-century religious movement which became Moral Re-Armament
  • Oxford Movement, 19th century Anglo-Catholic theological movement

ක්‍රීඩා[සංස්කරණය]

ප්‍රවාහනය[සංස්කරණය]

රථවාහන[සංස්කරණය]

වෙනත් භාවිතා[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]