ඒකීය සම්පත් අනන්‍යකාරකය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විශ්ව විසිරි වියමනේ විශේෂයෙන් සදහන් කරන ලද ලිපිනයක් සඳහා යොමුවීමට භාවිතා කරයි.