එක්සත් ජනපද කොංග්‍රස් මණ්ඩලයේ ඒකාබද්ධ සැසිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

එක්සත් ජනපද කොංග්‍රස් මණ්ඩලයේ ඒකාබද්ධ සැසිය යනු, එක්සත් ජනපද කොංග්‍රස් මණ්ඩලයේ මන්ත්‍රී මණ්ඩල දෙකම (නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය සහ සෙනෙට් මණ්ඩලය) එක්ව පවත්වන රැස්වීමකි.