උදවු:Books/Feedback/Tests/coord 1

From විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය
Jump to navigation Jump to search

Sample of coordinates with option "display=title"


Markup[edit]

{{coord|50|8.271111|type:city_region:DE-RP|display=title}}

<small> see top right corner of page </small>


Sample on this page[edit]

ඛණ්ඩාංක: 50°00′00″N 8°16′16″E / 50°N 8.271111°E / 50; 8.271111

see top right corner of page


Expected result (with Template:Coord/display/title/Print) [nothing on top right corner][edit]

Geographical coordinates: 50°00′00″N 8°16′16″E

see top right corner of page


Current versions of Template:Coord/display/title/Print[edit]

Geographical coordinates: {{{1}}}


Other samples[edit]