උදවු:සාකච්ඡා පිටු ගැන හැඳින්වීම

විකිපීඩියා වෙතින්
Next


උදවු:සාකච්ඡා පිටු ගැන හැඳින්වීම/TabsHeader

මෙම ලිපියේ අඩංගු කරුණු සැකෙවින්: Talk pages are for discussing changes. On Wikipedia, nearly everything and everybody has a talk page.
The discussion tab

If you have a question, concern or comment related to improving the article, put a note in the article's talk page. You do that by clicking the "discussion" tab at the top of the page. If the link shows up in red it just means no one has commented on that page yet, but feel free to be the first to say something there.

When you start a new topic, put it at the bottom of the talk page. However, if you are responding to someone else's remarks, put your comment below theirs, by clicking on the "edit" link to the right of that section's heading.

You should always sign your comments by typing ~~~~. This will automatically insert your signature and the time you signed when you save the page. You can choose how your signature looks if you have created a free account. If you are not logged in then a number representing your computer is used as your signature, and as an attribution for your edits.