උදවු:මූලිකාදර්ශය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පින්තූර[සංස්කරණය]

SinglishEnabled.png

ව්‍යුත්පන්නිත ව්‍යංජනාක්ෂර[සංස්කරණය]

ව්‍යුත්පන්නිත ව්‍යංජනාක්ෂර

ක්

කා

කැ

කෑ

කි

කී

කු

කූ

කෙ

කේ

කො

කෝ

k

ka

kaa

kA

kAa

ki

kie

ku

kuu

ke

kei

ko

koe

කෞ

ක්‍ර

ක්‍රා

ක්‍රැ

ක්‍රෑ

ක්‍රි

ක්‍රී

කෘ

කෲ

ක්‍රෙ

ක්‍රේ

ක්‍රො

ක්‍රෝ

kau

kra

kraa

krA

krAa

kri

krie

kru

kruu

kre

krei

kro

kroe

ප්‍රාණක්ෂරයන්[සංස්කරණය]

ප්‍රාණක්ෂරයන්

කෙටි

දිගු

a

aa

a)


A

\a

Aa

A)

ae

i

ii

i)

ie

ee

e

ea

e)

ei

o

oe

o)

u

uu

u)

oo


au

උපස්තම්භක[සංස්කරණය]

උපස්තම්භක

විශේෂ උපස්තම්භක

ර්

මර්‍

\r<letter>

R<letter>

්‍ය

ධ්‍ය

<letter>Y

<letter>\y

ප්‍රාණාක්‍ෂිත උපස්තම්භක

කෘ

<letter>ru

චෞ

<letter>au

මෛ

<letter>I

නාසිකාක්‍ෂරිත උපස්තම්භක

හඬ

nnda


හඳ

nndha

ගඟ

nnga

ව්‍යංජනාක්ෂර[සංස්කරණය]

ව්‍යංජනාක්ෂර

සාමාන්‍ය

මහා ප්‍රාණ

විශේෂ

ස්වෛරී

k

b

kh

K

B

\n

g

m

gh

G

sh

\h

ch

y


Ch

Sh

\N

j

r

T

f

\R

t

l


D

GN

d

w

v

Th

KN

th

s

Dh

q

dh

h

ph

P

ළු

Lu

n

N

bh

ළූ

Luu

p

L

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උදවු:මූලිකාදර්ශය&oldid=255631" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි