උදවු සාකච්ඡාව:මූලිකාදර්ශය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම පිටුව හදන්න උදව් වන්න -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 17:59, 12 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

ස්තුතියි තඹරු. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 09:24, 13 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]