ඊලාම්වාදී ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටසක ඊලාම් නමින් වෙනම රාජ්‍යයක් ලෙස බෙදා වෙන්කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන සහ ක්‍රිසාතිමක වූ ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන පොදුවේගත්කල ඊලාම්වාදී ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන ලෙස හඳුන්වයි.

ක්‍රියාකාරී[සංස්කරණය]

අක්‍රීය[සංස්කරණය]

ත්‍රස්තවාදය අත්හල[සංස්කරණය]