ඉල්ලාගත් වචන

විකිපීඩියා වෙතින්

එක් බසක වචන වෙනත් බසක කටහුරුව අනුව වෙනස්වී එම භාවිතයට පැමිණි විට එම වචන ඉල්ලාගත් වචන ලෙස හැඳින්වේ.

බසකට ඉල්ලාගත් වචන ඇතුළුවීම[සංස්කරණය]

වාග්වේදීය ප්‍රවර්ගකරණය[සංස්කරණය]

මුල් වදනින් ඉල්ලාගත් වදන වෙනස්වීම[සංස්කරණය]

තේරුම වෙනස්වීම[සංස්කරණය]

උච්චාරණය වෙනස්වීම[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉල්ලාගත්_වචන&oldid=277002" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි