ඉන්දියාවේ සම්භාව්‍ය නැටුම් ශෛලීන්

විකිපීඩියා වෙතින්
(ඉන්දියානු සම්භාව්‍ය නර්තනය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Bharata Natyam a traditional dance of south India
Kathak
A Kathakali performer in the virtuous pachcha (green) role
Kuchipudi, a classical dance of Andhra Pradesh
Manipuri dance with scenes from the life of Lord Krishna
A Mohiniyattam performer in Ananda Sayana posture
Odissi is originally from Orissa state
Prakriti Ora, one of the sixty four mati-akhora or basic Sattriya exercises.
ගොනුව:Gaudiya Nritya.jpg
Romantic duet in Gaudiya Nritya

ඉන්දියානු සම්භාව්‍ය නර්තනය යනු භරත මුනි (ක්‍රිපූ 400) සමයෙහි නාට්‍ය ශාස්ත්‍ර දක්වා දිවෙන සිද්ධාන්තයන් සහිත පූජනීය හින්දු සංගීතමය රංග ශෛලීන් වන නාට්‍යහී ගැබ්ව ඇත්තාවූ විවිධ කලා ආකෘතීන් හැඳින්වෙන සාපේක්ෂ වශයෙන් නවීන සමූහන පදයකි.