ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සැකිල්ල:Chembox ATCCodeසැකිල්ල:Chembox Entropy
ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ්
Aluminium chloride
Aluminium trichloride dimer
Identifiers
CAS number 7446-70-0 (anhydrous) YesY
10124-27-3 (hydrate),
7784-13-6 (hexahydrate)
PubChem 24012
ChemSpider 22445 YesY
UNII LIF1N9568Y YesY
ChEBI CHEBI:30114
RTECS number BD0530000
SMILES
InChI
InChI key
Properties
Molecular formula AlCl3
අණුක ස්කන්ධය 133.34 g/mol (anhydrous)
241.43 g/mol (hexahydrate)
Appearance white or pale yellow solid,
hygroscopic
Density 2.48 g/cm3 (anhydrous)
1.3 g/cm3 (hexahydrate)
Melting point

192.4 °C *(anhydrous)
100 °C (hexahydrate)

Boiling point

120 °C (hexahydrate)

Solubility in water 43.9 g/100 ml (0 °C)
44.9 g/100 ml (10 °C)
45.8 g/100 ml (20 °C)
46.6 g/100 ml (30 °C)
47.3 g/100 ml (40 °C)
48.1 g/100 ml (60 °C)
48.6 g/100 ml (80 °C)
49 g/100 ml (100 °C)
Solubility soluble in hydrogen chloride, ethanol, chloroform, carbon tetrachloride
slightly soluble in benzene
Structure
Crystal structure Monoclinic, mS16
Space group C12/m1, No. 12
Coordination
geometry
Octahedral (solid)
Tetrahedral (liquid)
Molecular shape Trigonal planar
(monomeric vapour)
Thermochemistry
Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
−704 kJ·mol−1[1]
Hazards
EU classification Corrosive (C)
R-phrases සැකිල්ල:R34
S-phrases සැකිල්ල:S1/2, සැකිල්ල:S7/8, සැකිල්ල:S28, සැකිල්ල:S45
LD50 anhydrous:
380 mg/kg, rat (oral)
hexahydrate:
3311 mg/kg, rat (oral)
Related compounds
Other anions Aluminium fluoride
Aluminium bromide
Aluminium iodide
Other cations Boron trichloride
Gallium trichloride
Indium(III) chloride
Magnesium chloride
Related Lewis acids Iron(III) chloride
Boron trifluoride
 YesY (what is this?)  (verify)
Except where noted otherwise, data are given for materials in their standard state (at 25 °C, 100 kPa)
Infobox references

Benzene Friedel-Crafts alkylation-diagram.svg


AlCl3 formylation.gif


AlCl3 ene rxn.gif


References[සංස්කරණය]

  1. 1.0 1.1 Zumdahl, Steven S. (2009). Chemical Principles 6th Ed. Houghton Mifflin Company. ISBN 0-618-94690-X.

External links[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඇලුමිනියම්_ක්ලෝරයිඩ්&oldid=341876" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි