ආර්ථික විද්‍යාව පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ආර්ථික විද්‍යාව පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව[සංස්කරණය]

A[සංස්කරණය]

  1. A 1 at Lloyd's  - ලොයිඩ් අ 1
  2. A.B.C.C  - බි‍්‍ර.මා.ම.ස (බි‍්‍රතාන්‍ය වාණිජ මණ්ඩලීය සමාගම)
  3. A.C.A  - ව.ග.ආ.ස; (වරලත් ගණකාධිකාරි ආයතනය ආශ‍්‍රිත සාමාජික)
  4. A.E.A  - ප.ශ.අ. (පරමාණු ශක්ති අධිකාරිය)
  5. A.E.U  - ඒ.ඉ.ස (ඒකාබද්ධ ඉංජිනේරු සංගමය)
  6. A.F.L  - ඇ.ක.අ.ස; (ඇමරිකන් කම්කරු අධි සංගමය)
  7. Abandoned option   - අත්හළ විකල්පය
  8. Abandonment  - අත්හැරීම
  9. Abatement  - අවකරණය
  10. Abatement cost   - අවකරණ පිරිවැය
  11. Abbreviation  - සංක්ෂේපණය ; කෙටි රූපය
  12. Ability to pay  - ගෙවීමේ හැකියාව
  13. Able-bodies- Poor  - කාය බලැති දුගී පන්තිය
  14. Abnormal price  - අධිප‍්‍රාමාණික මිල
  15. Above -the -line  - උපරි රේඛීය
  16. Above par  - අධිමිලට
  17. Abrasion  - ගෙවී යෑම; සීරීම
  18. Absentee landlord  - ප‍්‍රවාසි ඉඩම් හිමියා
  19. Absentee ownership  - ප‍්‍රවාසි හිමිකම
  20. Absenteeism  - නොපැමිණියාව; ප‍්‍රවාසිතාව
  21. Absolute  - නිරපේක්ෂ; පූර්ණ; පරම
  22. Absolute advantage  - නිරපේක්ෂ වාසිය
  23. Absolute cost advantage   - පරම පිරිවැය වාසිය
  24. Absolute monopoly  - පූර්ණ ඒකාධිකාරය
  25. Absolute poverty  - නිරපේක්ෂ දරිද්‍රතාව
  26. Absolute price  - නිරපේක්ෂ මිල
  27. Absorption  - අන්තර්ග‍්‍රහණය; අවශෝෂණය
  28. Absorptive capacity  - අවශෝෂණ ධාරිතාව
  29. Abstinence  - පරිවර්ජනය; වැළකී සිටීම
  30. Abstinence theory of interest  - පොළිය පිළිබඳ පරිවර්ජන වාදය
  31. Abstract  - සංක්ෂේපය; උද්ධෘතය
  32. Abstract of title  - අන්වය පත‍්‍රය; අයිතියේ සංක්ෂේපය; අයිතියේ උද්ධෘතය
  33. Abundance  - සුපූර්ණතාව
  34. Acceleration principle  - ත්වරණ මූලධර්මය
  35. Accelerator co-efficient   - ත්වරණ සංගුණකය
  36. Accelerator multiplier model  - ත්වරණ ගුණක මාදිලිය
  37. Accelerator theory  - ත්වරණ න්‍යාය
  38. Accelerator theory of investment  - ආයෝජනය පිළිබඳ ත්වරණ න්‍යාය
  39. Acceptability  - ප‍්‍රතිගෘහ්‍යතාව; පිළිගතහැකි බව
  40. Acceptance   - ප‍්‍රතිග‍්‍රහණය; පිළිගැනීම
  41. Acceptance bill  - පිළිගැනුම් බිල
  42. Acceptance business  - ප‍්‍රතිග‍්‍රහණ ව්‍යාපාරය
  43. Acceptance credit  - පිළිගැනුම් ණයවරය
  44. Acceptance for honour  - ගරුකිරීම සඳහා පිළිගැනීම
  45. Acceptance supra protest  - සවිරෝධී පිළිගැනුම
  46. Accepting credit   - ප‍්‍රතිග‍්‍රහණ ණය
  47. Accepting house  - ප‍්‍රතිග‍්‍රාහක ආයතනය
  48. Acceptor  - ප‍්‍රතිග‍්‍රාහකයා; පිළිගන්නා
  49. Accessions tax  - ධනප‍්‍රාප්ති බද්ද
  50. Acclerated depreciation  - ත්වරිත -ක්ෂයවීම
  1. Accommodating transaction   - පිළිසරණ ගනුදෙනුව
  2. Accommodation  - පිළිසරණ; ඉඩකඩ; ඉඩදීම; ඉඩකඩ සැලසීම
  3. Accommodation bill  - පිළිසරණ බිල
  4. Accord and satisfaction  - එකඟවීම හා සෑහීමට පත්වීම
  5. Account  - ගිණුම
  6. Account balance  - ගිණුම් ශේෂය
  7. Account day  - ගිණුම් දිනය
  8. Account executive  - ගිණුම් විධායක
  9. Account number  - ගිණුම් අංකය
  10. Account payee (A/c.payer)  - ආදායකයාගේ ගිණුමට
  11. Account, Current  - ජංගම ගිණුම; වර්තන ගිණුම
  12. Account, Sales  - විකුණුම් ගිණුම
  13. Account, Savings  - ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම; ඉතුරුම් ගිණුම
  14. Account, Transfer  - සංක‍්‍රාම ගිණුම
  15. Account,Capital  - ප‍්‍රාග්ධන ගිණුම
  16. Account,Deposit  - තැන්පත් ගිණුම
  17. Accountability  - වගකිවයුතු බව
  18. Accountant   - ගණකාධිකාරි
  19. Accountant and comptroller gerneral  - ගණකාධිකාරි හා නියන්ත‍්‍රකාධිපති; ගණකාධිකාරී හා පාලකාධිපති
  20. Accounting  - ගිණුම්කරණය
  21. Accounting profit  - ගිණුම්කරණ ලාභය
  22. Accounting records  - ගිණුම්කරණ වාර්තා
  23. Accounts payable  - ගෙවිය හැකි ගිණුම්
  24. Accounts receivable  - ලැබිය හැකි ගිණුම්
  25. Accreditor  - බලදායි; අධිකාරලාභී
  26. Accrual basis  - උපාර්ජන පදනම
  27. Accrual basis accounting  - උපාර්ජනපාදක ගිණුම්කරණය
  28. Accruals and deferrals  - උපාර්ජන සහ විලම්බන
  29. Accruals concept  - උපාර්ජන සංකල්පය
  30. Accrued expenses   - උපාර්ජිත වියදම්
  31. Accrued interest  - උපචිත පොළිය
  32. Accrued revenue  - උපචිත අයභාරය
  33. Accumulating society  - සංචයන සමාගම ; සමුච්චයන සමාගම
  34. Accumulation of capital  - ප‍්‍රාග්ධන සමුච්චය; ප‍්‍රාග්ධන සංචයනය
  35. Acquisition cost  - අත්පත් කර ගැනීමේ පිරිවැය
  36. Act of God  - දුර්දෛවය; දේව ක‍්‍රියාව
  37. Activation  - සක‍්‍රියකරණය
  38. Active balance of payment (or trade)  - වාසිදායක ගෙවුම් ශේෂය (හෝ වෙළෙඳ)
  39. Active circulation  - සක‍්‍රිය සංසරණය
  40. Active market  - සක‍්‍රිය වෙළෙඳ පොළ
  41. Active partner  - සක‍්‍රිය හවුල්කරු
  42. Active stock  - සක‍්‍රිය තොගය
  43. Activity rate  - ක‍්‍රියාකාරිත්ව අනුපාතිකය
  44. Actual consumption  - නියත පරිභෝජනය
  45. Actual expenditure  - නියත වියදම
  46. Actual total loss  - තථ්‍ය මුළු අලාභය
  47. Actuals  - යථාභූත ගනුදෙනු
  48. Actuarial theory  - ආයුගණක න්‍යාය
  49. Actuary  - ආයුගණක; ආයුෂ් ගණක
  50. Adaptive expectations  - අනුවර්තී අපේක්ෂණ