ආන්තික පිරිවැය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ආන්තික අයභාරය උඩැතිරුණු දර්ශීය ආන්තික පිරිවැය වක්‍රයක්

ආර්ථික විද්‍යාවෙහි සහ මූල්‍යයෙහි, ආන්තික පිරිවැය යනු නිෂ්පාදිතයෙහි ප්‍රමාණය එක් ඒකකයකින් වෙනස්වූ විට මුළු පිරිවැයෙහි ඇතිවන වෙනස වෙයි. එනම්, එය භාණ්ඩයක වැඩිපුර ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කිරීමෙහි පිරිවැය වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආන්තික_පිරිවැය&oldid=251505" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි