අහමද්නගර් දිස්ත්‍රික්කය

විකිපීඩියා වෙතින්
අහමද්නගර් දිස්ත්‍රික්කය
अहमदनगर जिल्हा
මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයෙහි දිස්ත්‍රික්කය
මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයෙහි අහමද්නගර් දිස්ත්‍රික්කයෙහි පිහිටුම
මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයෙහි අහමද්නගර් දිස්ත්‍රික්කයෙහි පිහිටුම
රටඉන්දියාව
ප්‍රාන්තයමහාරාෂ්ට්‍ර
පරිපාලනමය කොට්ඨාශයනාෂික් කොට්ඨාශය
මූලස්ථානයඅහමද්නගර්
ටහ්සිර්අකොලෙ, ජම්කෙඩ්, කර්ජට්, කොපර්ගෝන්, නගර්, නෙවාසා, පානර්, පතාර්ඩ්, රහාතා, රාහුරි, සංගම්නර්, ෆසව්ගෝන්, ශ්‍රීගොන්ඩා, ශ්‍රීරම්පූර්
රජය
 • දිස්ත්‍රික්ක අයකැමිආචාර්ය සංජීව්කුමාර්
 • ලෝක් සභා මැතිවරණ කොට්ඨාශඅම්ද්නගර්, ශිර්ඩි ( මැතිවරණ කොමිසම් වෙබ් අඩවිය පදනම්ව)
 • මන්ත්‍රණ සභා ආසන13
සරිය
 • සම්පූර්ණ17,413 කිමී2 (6,723 සතරැස් සැත)
ජනගහණය(2011)
 • සම්පූර්ණ4,543,080
 • ඝණත්වයBad rounding here260/කිමී2 (Bad rounding here680/වර්ග සැත)
 • නාගරික17.67%
ජනවිකාස
 • සාක්ෂරතාව80.22%
 • ස්ත්‍රී-පුරුෂ අනුපාතය934
වාහන ලියාපදිංචියMH-16 and MH-17
ප්‍රධාන මහාමාර්ගNH-50, NH-222
මධ්‍යන්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය501 මිමී
වෙබ් අඩවියනිල වෙබ් අඩවිය