අෂ්ඨායතන, රජරට රාජධානිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

රජරට රාජධානිය තුල තබූ බෞද්ධ ආගමික හා අධ්‍යාපනික ආයතන 8කි.

  1. ගලතුරුමුල
  2. කපාරමුල
  3. උතුරුමුල
  4. වාදම්මුල
  5. මහනෙත් පාමුල
  6. දකුණුමුල
  7. සෙනෙවිරත් මුල
  8. විල්ගම්මුල