අෂ්ඨායතන, රජරට රාජධානිය

විකිපීඩියා වෙතින්

රජරට රාජධානිය තුල තබූ බෞද්ධ ආගමික හා අධ්‍යාපනික ආයතන 8කි.

  1. ගලතුරුමුල
  2. කපාරමුල
  3. උතුරුමුල
  4. වාදම්මුල
  5. මහනෙත් පාමුල
  6. දකුණුමුල
  7. සෙනෙවිරත් මුල
  8. විල්ගම්මුල