අවදානමට ලක්වී ඇති ලෝක උරුමයන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අවදානමට ලක්වී ඇති ලෝක උරුමයන් ලැයිස්තුව සකසා ඇත්තේ UNESCO සංගමය විසින්ය.

අන්තර්ගතය

  1. වර්තමානය වන විට ලැයිස්තුගත කර ඇති ස්ථානයන්
  2. පෙරාතුව ලැයිස්තුගත කර තිබූ ස්ථානයන්
  3. සටහන්
  4. යොමුව
  5. බාහිර ඇමුණුම්
නම පින්තූරය පිහිටි ස්ථානය උපමානය භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර (අක්කර) වර්ෂය නම් කල වර්ෂය හේතුව සටහන
අබු මෙනා Lu1.jpg අබුසීර්,ඊජිප්තුව සංස්කෘතික 182 (450) 1979 2001 කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
Air and Ténéré ස්වාභාවික රක්ෂිත භූමිය කොටුවේ පෙළ අර්ලිට් මණ්ඩලය(Department) ,නයිගර් සංස්කෘතික 7,736,000 (19,120,000) 1991 1992 කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
ඩමස්කස් පුරාණ නගරය ඩමස්කස් ප්‍රදේශය,සිරියාව සංස්කෘතික 86 (210) 1979 2013 යුද ගැටුම්