අතීතයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවි කර්මාන්තය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අත් පාරම්පරිකව පවත එන බොහෝ සිරිත් විරිත් අතර ගොවි තාක්ෂණයද මැනවින් ගෙතී තිබුණු බවට හෙළ දිව ඉතිහාස අද්‍යනය සාක්ෂි දරයි