1868, අගෝස්තු 18 සූර්ය ග්‍රහණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

1868, අගෝස්තු 18 දිනදී, පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණයක් සිදු විය.