‍දේවියන් වහන්සේගේ භෝජනයට, ප්‍රොතෙස්තානු ක්‍රිස්තුස්ගේ පැමිණිම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

‍දේවියන් වහන්සේගේ භෝජනයට, ප්‍රොතෙස්තානු ක්‍රිස්තුස්ගේ පැමිණිම

16 වන සියවසේ මැද සිට අවසානයුගයේදී , Protestant Movement විවිධ බේදිම් කිහිපයක් සමග බැදීමට ‍පටව් ගැණුනි. මෙහි අපසරණය විමට ප්‍රධාන හේතුවක් වුයේ දෙවියන් වහන්සේගේ භෝජනයයි.

රෝමානු කතෝලික නැඹුරැතාවය හා සත්ප්‍රසාද වහන්ගේ ක්‍රිස්තු මාංශයට හා රැධිවට හැරවීම , මුල් යුගයේ ප්‍රොතෙස්තානුවන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළේය. ශුද්ධ සත්ප්‍රාසාදයේ තුළ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජීවත් වීම යන්න අදහසට ඔවුන් විරැද්ධ විය.

• ක්‍රිස්තුත් වහන්සේගේ ශරීරය හා රැධිරය ස්වාවික ජිවත් වීම තහවුරැ කරන ලුතෙරන් විසින් රදවා තබා ගැනේ. මේ මාගේ ශරීරයයි කියන ප්‍රකාශය ලුතෙන්ගේ සැලකිල්ලට භාජනය වේ. ලුතෙන්ගේ ට අනුව සංක්‍රමේන්තු සංගමය සිදු වුයේ කාලයේදීය. ප්‍රජ්‍යත්වයෙන් දානය කළ පාන් සහ වයින්, යක්‍රමේන්තු සංගමයේ සත්‍යයෙන් පිරිපුන් හා පුජනීය වු ශරීරය හා ලෙස ‍පුතෙන් ඔවුන්ගේ ඉගැනීම් වලින් දැක්වේ. • කැල්වින්ට ඉතා සමීප වු සංශෝධනය, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සංක්‍රමේන්තු දානය කිරීම අවධාරණය කරයි. මෙම භෝජනය සලකනු ලැබෙන්නේ උද‍යෝගිමත් දානය කිරීමක් ලෙසටයි. • ස්වන්ලියන් මතයට එකග වන ප්‍රොතතෙස්තානු වෝ දෙවියන් වහන්සේ භෝජනය විශ්වාස බෙදා ගන්නා සංකේතයක් සෙත් කැරකගත වීම සිහිපත් කරන ලෙසත් ඔවුන්ගේ ඒකත්වය ක්‍රිස්තුස්ගේ ශරිරලෙසත් දකිනු ලබති. • සත්ප්‍රාසාදය පිළිබද දැනුමක් Atglican C හි පල්ලි වලට නෙමැත. ඇතැම් අය ලුතෙරන්ගේ ස්විලියන්ගේ දැනුමට නැඹුරැවයක් දක්වති ඇතැම් අය සත්ප්‍රදාස වහනගේ ක්‍රිස්තු මාංශයට හා රැධිරයට හැරවීමේ දැනුමට නැඹුරැවේ. ඓතිහාසික Church of England මෙමතේ සමග එකග නොවුණි.

ප්‍රොතෙස්තානු ධර්ම ශාස්ත්‍රයේ ක්‍රිස්තියානි සභාවේ අන්‍යතාවය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමගබෙදා ගන්නේය (ක්‍රිස්තුස්ගේ ශරරය සලස සැලකේ) ඒ අනුව දෙවියන්ගේ භොජනයථ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස්ගේ ස්වභාවය හොෝගැලවීමේ ස්වභාවය හා ක්‍රිස්තියානි සභාව හා එකග බව දැක්වේ.