ෆිල්ලදූ (හා අලිෆ් අතොළුව)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ෆිල්ලදූ
ފިއްލަދޫ
දූපත
රටමාලදිවයින්
භූගෝලීය අතොළුවතිලධුන්මති අතොළුව
පරිපාලනමය අතොළුවහා අලිෆ් අතොළුව
රජය
 • සභාවෆිල්ලදූ දිවයින් සභාව
සරිය
 • මුළු2.49 කිමී2 (0.96 සතරැස් සැත)
Dimensions
 • දිගBad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding මී (Bad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding අඩි)
 • පළලBad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding මී (Bad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding අඩි)
ජනගහණය(2006)
 • මුළු548
 • ඝණත්වයBad rounding here220/කිමී2 (Bad rounding here570/වර්ග සැත)
වේලා කලාපMST (UTC+05:00)
ප්‍රාදේශීය කේතය (න්)650, 20