හිපොක්‍රටිස් ප්‍රතිඥාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

හිපොක්‍රටිස් ප්‍රතිඥාව යනු, වෛද්‍යවරයන් විසින් ඓතිහාසික වශයෙන් ලබා දෙන්නාවූ ප්‍රතිඥාවකි. ග්‍රීක වෛද්‍ය ග්‍රන්ථ තුල පසිඳු ලෙසින් දක්නට ලැබෙන ප්‍රතිඥා අතරින් මෙය එකකි.