ලැස්වෙල්ගේ සන්නිවේදන ආකෘතිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දේශපාලන විද්‍යාව පිලිබඳ මහාචාර්යවරයෙක් වන හැරල්ඩ්.ඩී. ලැස්වේල් විසින් 1948 දී ඉදිරිපත්ස කළ න්නිවේදනය පිලිබඳ අර්ථකථනය

" කිසියම් කෙනෙක්, යම් කිසිවක්, කිසියම් නාලියකින්, යම් කෙනෙකුට, යම් බලපෑමක් සඳහා ඉදිරිපත් කරන දෙය සන්නිවේදනයයි." මෙම අර්ථකනයට අනුව සන්නිවේදනයේ මූලික අංග 5ක් හඳුනාගත හැක.

යම් කිසිවෙක් - සන්නිවේදකයා

යම් කිසිවක් - සංදේශය

කිසියම් නාලියකින් - මාධ්‍ය

යම් කෙනෙකුට - ග්‍රාහකයා

යම් බලපෑමක් - බලපෑම