සිමෙන්ති (වක්‍රෝක්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිමෙන්ති is a material for bonding stone or brick, the most common of which in modern use is පෝට්ලන්ඩ් සිමෙන්ති. Adhesive materials may also be called සිමෙන්ති හෝ මැලියම්.

සිමෙන්ති මේවාට ද සබැඳිය: