සැකිල්ල:Years or months ago

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Template:Years or months ago displays the number of years (or months if less than 1 year) between a specified year/month date and the current year/month. It will also work correctly when only the year is given. Optionally, a second year/month date can be specified to be used instead of the current year/month.

This was designed as a supporting template for Template:Start date and age, to be used when the specified date does not include the day of the month. The formatting of the output was designed to be similar to Template:Time ago.

Usage[සංස්කරණය]

For years or months before or after current date:

  • {{Years or months ago|year|month}}
  • {{Years or months ago|year}}

For years or months between two dates:

  • {{Years or months ago|year1|month1|year2|month2}}

Examples[සංස්කරණය]

The following examples use ජූනි 2022 as the current month and year. If that is not correct, click the Purge link at the top of this documentation (or here) to update the page.

Year and month[සංස්කරණය]

Template Output
{{Years or months ago|2020|6}} වසර 2 කට පෙර
{{Years or months ago|2021|6}} වසර 1 කට පෙර
{{Years or months ago|2022|4}} මාස 2 කට පෙර
{{Years or months ago|2022|5}} මාස 1 කට පෙර
{{Years or months ago|2022|6}} මාස 0 කට පෙර
{{Years or months ago|2022|7}} මාස 1 ක් ගත වූ පසු
{{Years or months ago|2022|8}} මාස 2 ක් ගත වූ පසු
{{Years or months ago|2023|6}} වසර 1 ක් ගත වූ පසු
{{Years or months ago|2024|6}} වසර 2 ක් ගත වූ පසු

Year only (no month)[සංස්කරණය]

Template Output
{{Years or months ago|2020}} වසර 2 කට පෙර
{{Years or months ago|2021}} වසර 1 කට පෙර
{{Years or months ago|2022}} වසර 0 කට පෙර
{{Years or months ago|2023}} වසර 1 ක් ගත වූ පසු
{{Years or months ago|2024}} වසර 2 ක් ගත වූ පසු

See also[සංස්කරණය]

  • Template:Time ago – displays elapsed time (with same singular or plural text as this template)
  • Template:Age – displays elapsed time in years (number only, future dates generate negative number)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Years_or_months_ago&oldid=500233" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි