සැකිල්ල:Wstress3d

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

[[Image:Wikistress3D {{{1}}} v3.jpg|{{{2}}}px|right|thumbnail|]]

This is a Template File[සංස්කරණය]

For usage details & instructions - refer to Template talk:Wstress3d

Usage Instructions[සංස්කරණය]

To use this template to insert a copy of the Wikistress meter into a page, use the following format: {{wstress3d|<<A>>|<<B>>|<<C>>|<<D>>}}

Where:
<<A>> = The required stress level
Required
Valid values are nul, -1, 0, 0.01, 1, NoPants, numb, 2, 3, 4, 4a, 5 , 6, 6.5, 7, 8, 9, 10 or ∞.
This might be out-of-date. (Current as of 14:45, 12 December 2008 (UTC)) The list is supposed to be more up-to-date
<<B>> = The required width of the image (in pixels)
Optional
<<C>> = Text to be displayed below the image
Optional
<<D>> = The alignment of the image (default: right)
Optional

Examples of known values[සංස්කරණය]

{{Wstress3d|nul}} {{Wstress3d|-1}} {{Wstress3d|0}} {{Wstress3d|0.01}}
Wikistress3D nul v3.jpg
Wikistress3D -1 v3.jpg
Wikistress3D 0 v3.jpg
Wikistress3D 0.01 v3.jpg
{{Wstress3d|1}} {{Wstress3d|NoPants}} {{Wstress3d|numb}} {{Wstress3d|2}}
Wikistress3D 1 v3.jpg
Wikistress3D NoPants v3.jpg
Wikistress3D numb v3.jpg
Wikistress3D 2 v3.jpg
{{Wstress3d|3}} {{Wstress3d|4}} {{Wstress3d|4a}} {{Wstress3d|5}}
Wikistress3D 3 v3.jpg
Wikistress3D 4 v3.jpg
Wikistress3D 4a v3.jpg
Wikistress3D 5 v3.jpg
{{Wstress3d|6}} {{Wstress3d|6.5}} {{Wstress3d|7}} {{Wstress3d|8}}
Wikistress3D 6 v3.jpg
Wikistress3D 6.5 v3.jpg
Wikistress3D 7 v3.jpg
Wikistress3D 8 v3.jpg
{{Wstress3d|9}} {{Wstress3d|10}} {{Wstress3d|∞}}
Wikistress3D 9 v3.jpg
Wikistress3D 10 v3.jpg
Wikistress3D ∞ v3.jpg


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Wstress3d&oldid=261093" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි