සැකිල්ල:Uw-vandalism4/පරික්ෂණඅවස්ථා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වැලිපිල්ල අනුවාදය පරික්ෂාකිරීම[සංස්කරණය]

{{Uw-vandalism4/වැලිපිල්ල}}

සැකිල්ල:Uw-vandalism4/වැලිපිල්ල

ප්‍රධාන සැකිල්ල පරික්ෂාකිරීම[සංස්කරණය]

{{Uw-vandalism4}}

මේ ඔබට ‍කෙරෙන අවසාන අවවාදයයි. ඔබ විකිපීඩියාව විනාශකිරීම කරන මීළඟ වතාවේදී, නැවත දැනුම් දීමකින් තොරව ඔබගේ සංස්කරණ හැකියාව වාරනය කෙරෙනු ඇත.

{{Uw-vandalism4|article}}

මේ ඔබට ‍කෙරෙන අවසාන අවවාදයයි. ඔබ විකිපීඩියාව විනාශකිරීම (article පිටුවේ පරිදි) කරන මීළඟ වතාවේදී, නැවත දැනුම් දීමකින් තොරව ඔබගේ සංස්කරණ හැකියාව වාරනය කෙරෙනු ඇත.