සැකිල්ල:Triple image

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
[[Image:{{{2}}}|{{{3}}}px|alt=]] [[Image:{{{4}}}|{{{5}}}px|alt=]] [[Image:{{{6}}}|{{{7}}}px|alt=]]

{{triple image|left/right/center|Image 1|Size 1|Image 2|Size 2|Image 3|Size 3|Left caption|[Center caption]|[Right caption]|Left alt text|Center alt text|Right alt text}}

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template creates a box with three images side by side by side.

Usage[සංස්කරණය]

It needs parameters like this:

{{triple image|left/right/center|Image 1|Size 1|Image 2|Size 2|Image 3|Size 3|Left caption|[Center caption]|[Right caption]|Left alt text|Center alt text|Right alt text}}

See WP:ALT for advice about alt text.

See also Template:Double image or Template:Multiple image for only two images and Template:Multiple image for stacking images vertically.

Examples[සංස්කරණය]

digit 2 digit 3 digit 4
When a user has many of one type of barnstar, they can represent them with ribbons and these numerals to indicate the count.

To the right, with one single caption:

{{triple image|right|Ribbon numeral 2.png|60|Ribbon numeral 3.png|60|Ribbon numeral 4.png|60|When a user has many of one type of [[WP:BARN|barnstar]], they can represent them with [[WP:RIBBON|ribbons]] and these numerals to indicate the count.|||digit 2|digit 3|digit 4}}


digit 2 digit 3 digit 4
Number 2
Number 3
Number 4

To the left. With three captions, one beneath each image:

{{triple image|left|Ribbon numeral 2.png|60|Ribbon numeral 3.png|60|Ribbon numeral 4.png|60|Number 2|Number 3|Number 4|digit 2|digit 3|digit 4}}


See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Triple_image&oldid=259347" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි