සැකිල්ල:This date in recent years

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
  2021 (අඟහරුවාදා)
  2020 (සඳුදා)
  2019 (සෙනසුරාදා)
  2018 (සිකුරාදා)
  2017 (බ්‍රහස්පතින්දා)
  2016 (බදාදා)
  2015 (සඳුදා)
  2014 (ඉරිදා)
  2013 (සෙනසුරාදා)
  2012 (සිකුරාදා)

Description[සංස්කරණය]

This template is used to display a box on all of the date articles (January 1 ... December 31) listing the date in recent years. It also shows what day of the week the date was in previous years.

Usage[සංස්කරණය]

No parameter
This template can be used on without any parameter.
{{ThisDateInRecentYears}}
  • On date articles the template defaults to the page name.
  • On other articles the template defaults to the current date.
Specifying a date
A specific date can be input as an unnamed parameter in either day-month or month-day format.
{{ThisDateInRecentYears|January 1}}
{{ThisDateInRecentYears|1 January}}
Float left
The default of the template is to float right. The template can be placed on the left using the float parameter.
{{ThisDateInRecentYears|float=left}}
{{ThisDateInRecentYears|January 1|float=left}}
{{ThisDateInRecentYears|1 January|float=left}}

Technical details[සංස්කරණය]

This template uses a series of subtemplates. These are listed below.

next step
සැකිල්ල:ThisDateInRecentYears/validate (සංස්කරණය|සාකච්ඡාව|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
then
සැකිල්ල:ThisDateInRecentYears/title (සංස්කරණය|සාකච්ඡාව|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
29 February split
සැකිල්ල:ThisDateInRecentYears/table (සංස්කරණය|සාකච්ඡාව|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්) (for ordinary dates)
or
සැකිල්ල:ThisDateInRecentYears/prevleap (සංස්කරණය|සාකච්ඡාව|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්) (for 29 February)
සැකිල්ල:ThisDateInRecentYears/1stleap (සංස්කරණය|සාකච්ඡාව|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්) (for 29 February),
සැකිල්ල:ThisDateInRecentYears/2ndleap (සංස්කරණය|සාකච්ඡාව|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්) (for 29 February)
and
සැකිල්ල:ThisDateInRecentYears/3rdleap (සංස්කරණය|සාකච්ඡාව|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්) (for 29 February)
calling
සැකිල්ල:ThisDateInRecentYears/nextleap (සංස්කරණය|සාකච්ඡාව|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්) (for 29 February)
then
සැකිල්ල:ThisDateInRecentYears/row (සංස්කරණය|සාකච්ඡාව|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්) (for all dates)
සැකිල්ල:ThisDateInRecentYears/entry (සංස්කරණය|සාකච්ඡාව|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:This_date_in_recent_years&oldid=448139" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි