සැකිල්ල:Template example row/doc

විකිපීඩියා වෙතින්

This template generates a table of examples for use in template documentation.

Usage[සංස්කරණය]

Noname args[සංස්කරණය]

<table class="wikitable">
{{template example row|arg1}}
{{template example row|arg1|arg2|arg3}}
{{template example row|arg1|arg2|arg3|arg4|arg5}}
</table>

Named args[සංස්කරණය]

<table class="wikitable">
{{template example row|arg1|notes=...}}
{{template example row|arg1|arg2|arg3|notes=...}}
{{template example row|arg1|arg2|arg3|arg4|arg5|notes=...}}
</table>

Subpage[සංස්කරණය]

<table class="wikitable">
{{template example row|template=Infobox Fluss/Maß|arg1}}
{{template example row|template=Infobox Fluss/Maß|arg1|arg2|arg3}}
{{template example row|template=Infobox Fluss/Maß|arg1|arg2|arg3|arg4|arg5}}
</table>
{{Infobox Fluss/Maß|arg1}}

සැකිල්ල:Infobox Fluss/Maß

{{Infobox Fluss/Maß|arg1|arg2|arg3}}

සැකිල්ල:Infobox Fluss/Maß

{{Infobox Fluss/Maß|arg1|arg2|arg3|arg4|arg5}}

සැකිල්ල:Infobox Fluss/Maß

It doesn't support named arguments to the example template yet.

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Template_example_row/doc&oldid=573917" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි