සැකිල්ල:Taxonomy/Eukaryota

විකිපීඩියා වෙතින්

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

පූර්වජ තක්සෝන
Ancestral taxa
අධිරාජධානිය: Eukaryota [Taxonomy; edit]

Wikipedia does not yet have an article about සුන්‍යෂ්ටිකයන්. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about සුන්‍යෂ්ටිකයන්'s taxonomy. Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Life [Taxonomy; edit]
Rank: අධිරාජධානිය (displays as අධිරාජධානිය)
Link: සුන්‍යෂ්ටිකයන්|Eukaryota(links to සුන්‍යෂ්ටිකයන්)
Extinct: no
Always displayed: no
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references:
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxonomy/Eukaryota&oldid=468394" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි