සැකිල්ල:Taxobox colour scheme

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Animalia rgb(235,235,210)
Archaeplastida rgb(180,250,180)
Fungi rgb(145,250,250)
Chromalveolata rgb(200,250,80)
Choanozoa rgb(240,240,120)
Rhizaria transparent; text-align:center; border: 2px solid red; error:colour
Excavata rgb(250,250,100)
Amoebozoa rgb(170,250,205)
Bacteria rgb(220,235,245)
Archaea rgb(195,245,250)
Viruses rgb(250,250,190)
incertae sedis rgb(250,240,230)
Colours not produced by this template:
Ichnotaxa rgb(215,240,210)
Ootaxa rgb(250,250,220)


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxobox_colour_scheme&oldid=361070" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි