සැකිල්ල:Tasks

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is designed to provide a list of open tasks for a WikiProject, an article's talk page, a portal, etc.:Here are some tasks awaiting attention:

Usage[සංස්කරණය]

Full syntax and example[සංස්කරණය]

Note: all parameters are optional.

Syntax
{{Tasks
| navbar = <!--yes/no-->
| requests = 
| assess = 
| category = 
| citations = 
| cleanup = 
| collaborate =
| copyedit = 
| deletion =
| disambiguation = 
| expand = 
| fac = 
| far = 
| flc =
| fsc =
| gan = 
| gar = 
| geocoord = 
| infobox = 
| maintain = 
| map = 
| merge = 
| notability =
| npov = 
| orphans = 
| photo = 
| split = 
| stubs = 
| translate =
| unreferenced = 
| update = 
| verify = 
| wikify = 
| other = 
| othertext = 
}}
Example
Code Result
{{Tasks
| requests = test<br />
* test2
* test3
| assess = test<br />
* test2
* test3
| category = test<br />
* test2
* test3
| citations = test<br />
* test2
* test3
| cleanup = test<br />
* test2
* test3
| collaborate = test<br />
* test2
* test3
| copyedit = test<br />
* test2
* test3
| deletion = test<br />
* test2
* test3
| disambiguation = test<br />
* test2
* test3
| expand = test<br />
* test2
* test3
| fac = test<br />
* test2
* test3
| far = test<br />
* test2
* test3
| flc = test<br />
* test2
* test3
| fsc = test<br />
* test2
* test3
| gan = test<br />
* test2
* test3
| gar = test<br />
* test2
* test3
| geocoord = test<br />
* test2
* test3
| infobox = test<br />
* test2
* test3
| maintain = test<br />
* test2
* test3
| map = test<br />
* test2
* test3
| merge = test<br />
* test2
* test3
| notability = test<br />
* test2
* test3
| npov = test<br />
* test2
* test3
| orphans = test<br />
* test2
* test3
| photo = test<br />
* test2
* test3
| split = test<br />
* test2
* test3
| stubs = test<br />
* test2
* test3
| translate = test<br />
* test2
* test3
| unreferenced = test<br />
* test2
* test3
| update = test<br />
* test2
* test3
| verify = test<br />
* test2
* test3
| wikify = test<br />
* test2
* test3
| other = test<br />
* test2
* test3
| othertext = new field
}}

Here are some tasks awaiting attention:

Parameters[සංස්කරණය]

  • |image=off can be used to remove the image from the left side of this template. This is most useful in situations where the template is used in a condensed form.

If there are multiple items for each task category, use multiple lines, one per item. Do not use asterisks (*) to create lists as this will cause formatting issues with the task list overall.

Note: If adding new fields to this template, remember to update Template:Tasks/Preload as it is used by Template:To do.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Tasks&oldid=455722" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි