සැකිල්ල:Starbox reference/sandbox

විකිපීඩියා වෙතින්
Database references
SIMBADdata
data2
data3
data4
data5
data6
data7
data8
data9
Exoplanet Archivedata
data2
data3
ARICNSdata
data2
data3
Extrasolar Planets
Encyclopaedia
data
data2
data3
KICdata
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Starbox_reference/sandbox&oldid=611507" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි