සැකිල්ල:S-rail

විකිපීඩියා වෙතින්

|- ! style="vertical-align: middle; width: 30%; border-top: 1px #aaa solid; border-right: 1px #aaa solid; border-left: 0px; border-bottom: 0px; "|Preceding station ! style="border-left: 0px none; border-right: 0px none; border-bottom: 0px none; border-top: 1px #aaa solid; "|  ! style="vertical-align: middle; border-top: 1px #aaa solid; border-left: 0px none; border-right: 0px none; border-bottom: 0px none; "|[[{{{title}}}]] ! style="border-left: 0px none; border-right: 0px none; border-bottom: 0px none; border-top: 1px #aaa solid; "|  ! style="vertical-align: middle; width: 30%; border-top: 1px #aaa solid; border-left: 1px #aaa solid; border-right: 0px; border-bottom: 0px; "|Following station |-

To add another line, go here.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:S-rail&oldid=259491" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි