සැකිල්ල:Netflix title/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

This template is used to generate an external link to a web page at Netflix.

Note: This template should only be added to Netflix original programs, original films and original stand-up comedy specials articles.

Usage[සංස්කරණය]

Unnamed parameters:

 • {{Netflix title | ID }}
 • {{Netflix title | ID | TITLE }}

Named parameters:

 • {{Netflix title | id= ID }}
 • {{Netflix title | id= ID | title= TITLE }}

Using Wikidata property Netflix ID (P1874):

 • {{Netflix title}}
 • {{Netflix title | title = TITLE }}

Instructions[සංස්කරණය]

 1. Go to netflix.com and search for the title you want.
 2. Hover on the thumbnail of the title and click on the white arrow.
 3. The page URL should look like this:
  https://www.netflix.com/search?q=Title%20Name&jbv=සැකිල්ල:Hilite
 4. Copy the සැකිල්ල:Hilite numbers that appear after &jbv= in the URL.
 5. Add one of the following to the external links section of the article:
  {{Netflix title | ######## }}
  {{Netflix title | ######## | Title Name }}
  {{Netflix title | id= ######## }}
  {{Netflix title | id= ######## | title= Title Name }}
  ######## are the numbers you've copied and Title Name is the title of the movie or show.
Note: This is a list item in the external links section so you should add a "*" in front of the template.

Examples[සංස්කරණය]

Parameter: id (1)[සංස්කරණය]

 1. Go to netflix.com and search for Arrested Development.
 2. Hover on the thumbnail for "Arrested Development" and click on the white arrow. The Netflix page URL is:
  https://www.netflix.com/search?q=Arrested%20Development&jbv=සැකිල්ල:Hilite
 3. Copy 70140358 and add it to the template.

Example: {{Netflix title | 70140358 }}

Result: Netflix title/ලේඛය සඳහා නෙට්ෆ්ලික්ස් තුළ ඇති තොරතුරු

Example: {{Netflix title | id= 70140358 }}

Result: Netflix title/ලේඛය සඳහා නෙට්ෆ්ලික්ස් තුළ ඇති තොරතුරු

Parameter: title (2)[සංස්කරණය]

Example: {{Netflix title | 70140358 | Arrested Development }}

Result: Arrested Development සඳහා නෙට්ෆ්ලික්ස් තුළ ඇති තොරතුරු

Example: {{Netflix title | id= 70140358 | title= Arrested Development }}

Result: Arrested Development සඳහා නෙට්ෆ්ලික්ස් තුළ ඇති තොරතුරු

Template data[සංස්කරණය]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Netflix title

This is a template to generate links to Netflix.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
Title numberid 1

Number of the Netflix title, taken from the numbers at the end of its Netflix URL.

Default
Wikidata property P1874
Numberoptional
Title nametitle 2

Name of the production, which may include the year made (in parentheses).

Default
{{PAGENAMEBASE}}
Stringoptional

Tracking categories[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Netflix_title/ලේඛය&oldid=498579" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි